ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ปลัดมหาดไทยอนุมัติในเล่นพนันในสถานการณ์แพร่ระบาด covid-19(อ่าน 3199 ครั้ง)
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ มีคำสั่งด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด. เรื่องการอนุมัติ อนุญาติจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙. อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท.๐๓๐๗.๑๐/ว๑๖๑๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณาออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา และชนโค ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ในประเทศจะคลี่คลาย. ซึ่งปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศข้อกำหนดออกตามคามในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ผผุ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันที่ตั้งในเขตพี้นที่รับผิดชอบสามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ตามความเหมาะสามเมื่อมีความพร้อม. และได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กำหนดมาตรการหลัก มาตรการเสริม ในเรื่องดังกล่าว โดยให้กระทรวงมหาดไทยออกคู่มือและเกณฑ์การปฎิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนจัดกิจกรรมนั้น
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคู่มือและเกณฑ์การปฎิบัติของสนาม พร้อมแบบตรวจประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙. จึงให้จังหวัดถือปฎิบัติเป็นแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยปฎิบัติตามคู่มือและเกณฑ์การปฎิบัติ หากมีความพร้อมแล้วให้ผู้ประสงค์ยื่นขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อพิจารณาเห็นตามสมควรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลเป็นประการใดแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQo
ประชุม ศบค.ชุดเล็ก บ่ายวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หารือเปิดโรงเรียนแบบปกติ พร้อมพิจารณามาตรการผ่อนคลายเพิ่ม สนามม้า กีฬาอื่นๆ

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธาน การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ หรือ ศบค.ชุดเล็ก เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีการหารือการผ่อนคลายการเปิดโรงเรียนแบบ 100% หรือ Onsite. นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาผ่อนคลายกิจการ กิจกรรเพิ่มเติม อาทิ สนามม้า และกีฬาที่ยังไม่อนุญาตให้มีผู้ชมซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙(ศบค.) ชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้า.
สำหรับการผ่อนคลายการจัดแสดงคอนเสิร์ตนั้น พล.อ.สมศักดิ์ ยืนยันไม่ได้ห้าม สามารถจัดแสดงคอนเสิร์ตได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข ไม่ให้มีคนหนาแน่น เหมือนกรณีของคอนเสิร์ต "เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น"
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQo🎉รอฟังข่าวดีหลังวันแม่ฯ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ Covid-19 ชุดเล็กได้รับเรื่องการผ่อนปรนการแข่งม้าโดยมีผู้ชม และมีมติเห็นชอบที่จะให้มีการปลดล็อค. ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการ Covid-19 ชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้า. และหากชุดใหญ่เห็นชอบด้วยแล้ว ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกทีหนึ่ง. ซึ่งน่าจะได้รับข่าวดีหลังวันแม่แห่งชาติครับ

Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQo
??สนามม้าราชกรีฑาฯ หรือสนามฝรั่ง ได้จัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการปฎิบัติศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) หากมีคำสั่งให้มีการจัดแข่งก็สามารถดำเนินการได้ทันที ส่วนการแพร่ระบาดโรคติดต่อในสัตว์ AHS ต้องรอคำสั่งจากกรมปศุสัตว์ถึงแนวทางและพร้อมให้ความร่วมมือ
??สนามกีฬาทหาร จังหวัดนครราชสีมาและสนามม้าอื่นๆ สามารถจัดแข่งขันได้ตามความเหมาะสมและตามสภาพความพร้อมของทุกฝ่าย ซึ่งทางชมรมเจ้าของม้า ชมรมผู้ฝึกซ้อมม้าฯ ชมรมผู้ขี่ม้าแข่งฯ และชมรมผู้ฝึกซ้อมมากรุงเทพฯ พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อให้มีการแข่งม้าตามเดิม
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQoแสงสว่างเริ่มขึ้นแล้วจาก
ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ม้าแข่งได้วิ่งด้วยเถอะครับ
หมดอนาคตแน่   ถ้าแกดึงแสงสว่างเริ่มขึ้นแล้วจาก
ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ม้าแข่งได้วิ่งด้วยเถอะครับ

ขั้นตอนสุดท้าย รมต. สาธารณสุข ครับ. ตอนนี้เราประสบปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19. ส่วนสนาม กทม. ก็รอให้กรมปศุสัตว์ปลดล็อคการเคลื่อนย้ายม้าครับ
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQoอยากรู้เปิดวันแรกจะมีคนเข้าสนามเท่าไรอยากรู้เปิดวันแรกจะมีคนเข้าสนามเท่าไร

ศบค.ใหญ่เห็นชอบให้มีการแข่งกีฬาโดยมีผู้ชมแบบจำกัดจำนวน  และตามรอบเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ AHS เดือนตุลาคมครับ  แต่ช่วงเดือนสิงหาคม สามารถแข่งได้ที่สนามโคราช ซึ่งมีม้าอยู่รอบสนามโคราช ไม่ต้องเคลื่อนย้าย ต่างจากสนามฝรั่ง ทั้งนี้ต้องให้กรมปศุสัตว์ประเมินและปลดล็อคเคลื่อนย้ายม้าออกนอกเขตเฝ้าระวัง  แควนๆ มาเต็มตามจำนวนที่สนามฝรั่งกำหนดตามมาตรการของ ศบค.แน่นอนครับ
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQoอยากรู้เปิดวันแรกจะมีคนเข้าสนามเท่าไร

ศบค.ใหญ่เห็นชอบให้มีการแข่งกีฬาโดยมีผู้ชมแบบจำกัดจำนวน  และตามรอบเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ AHS เดือนตุลาคมครับ  แต่ช่วงเดือนสิงหาคม สามารถแข่งได้ที่สนามโคราช ซึ่งมีม้าอยู่รอบสนามโคราช ไม่ต้องเคลื่อนย้าย ต่างจากสนามฝรั่ง ทั้งนี้ต้องให้กรมปศุสัตว์ประเมินและปลดล็อคเคลื่อนย้ายม้าออกนอกเขตเฝ้าระวัง  แควนๆ มาเต็มตามจำนวนที่สนามฝรั่งกำหนดตามมาตรการของ ศบค.แน่นอนครับ
จะไปเข้าคิวรอตอนตีห้าเลยครับ กลัวคิวเต็ม 555+ต้องแย่งกันแน่ ใครๆก็อยากดูการแข่งม้านัดแรกจากที่ไม่มีแข่งมา4-5
เดือน
หมดอนาคตแน่   ถ้าแกดึงผมพร้อมแล้วครับ
เมียหลวงสั่งถอย
เมียน้อยสั่งสู้ !!!